เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 

 
 สพป.ระนองประชุมชี้แจงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (9/9/2014)
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียนไม่เกิน 120 คน)  จำนวน 33 แห่ง กับ 1 สาขา ตามนโยบายของ คสช. มีผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบเข้ารับฟังการชี้แจงโรงเรียนละ 2 คน  ณ สพป.ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
 การเลือกอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาระนอง (9/8/2014)
 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2557 สพป.ระนอง ได้ดำเนินการเลือกอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาระนอง ผลการรเลือกตั้ง(ไม่เป็นทางการ) ปรากฎว่า ประเภท ผู้แทนผู้บริหารฯ หมายเลข1 นายประพาส ไชยรักษา ได้คะแนนสูงสุด ประเภทผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาฯ หมายเลข 1 นางศิริพร แสงเงิน ได้คะแนนสูงสุด : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
 สพป.ระนองจัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปประจำปี 2557 (9/5/2014)
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ดำเนินการจัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 30 ส.ค.-3 ก.ย. 57 ณ สพป.ตาก 1 สพป.สมุสงคราม และเยี่ยมชมโครงการเรือห้องสมุดเคลื่อนที่ จ.นนทบุรี มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
 สพฐ.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สพป.ระนอง (26/8/2014)
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 โดยสพฐ.ได้แต่งตั้ง นายสุวัฒน์ วัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ ,นางปาลิตา วิชิตกมลชัย น.สกริษฐา เจริญเลิศ จากสำนักติดตามฯ สพฐ.เป็นกรรมการในการตรวจเชิงประจักษ์ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.57 ณ สพป.ระนอง:ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
 สพป.ระนอง รับสมัครอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาระนอง (19/8/2014)
 สพป.ระนอง ดำเนินการรับสมัครบุคคล(ข้าราชการครู ,บุคลากรทางการศึกษา)เพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาระนอง เปิดรับสัมคร ระหว่างวันที่ 18-22 ส.ค.57  (ในเวลาราชการ) และลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 7 ก.ย.57 ณ สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 สพป.ระนอง ประชุมเตรียมการรองรับการประเมินสำนักงานเขต ประจำปี 2557 (8/5/2014)
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อเตรียมรับการประเมินสำนักงานเขตฯจากหน่วยงานต้นสังกัด  ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
.
ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555 เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุด

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  เปรียบเทียบ
     กับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุดสำรวจรายชื่อครูผู้สอนเข้าอบรมปฏิบัติการบูรณาการใช้ tablet เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2557 (ครู ม.2 .ครู ป.3 และครู ป.2
https://docs.google.com/forms/d/1LnQt_m814ILmGeI8giZNNSSQgQpLeyqgRR8jsJsyDEM/viewform

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ

 

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางบุศรินทร์ ทับแบน (25/11/2013)
  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์ (11/4/2013)
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการอ่านและเขียนพยัญชนะกลุ่มยาก สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยวิธีเฟอร์นาลด์ ร่วมกับการใช้เกม  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางพัษราภรณ์ นวลสีขาว (11/4/2013)
  ชื่อผลงาน : การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อการผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นายมนตรี สังข์ชุม (10/7/2013)
  ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2555  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
หนังสือราชการจาก สพฐ.
ข่าวการศึกษา

ภาพกิจกรรม
   ผอ.สพป.ระนอง
นายปรีชา  บัวกิ่ง
 

   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   มุมวิชาการ