เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 

 
 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.ระนอง (21/11/2014)  
 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปลายคลอง ทุกห้องเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ ซึ่งท่านผอ.เขต มีแผนลงเยี่ยมทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งรับฟังปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก (18/11/2014)  
 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก 2 แห่ง (ร.ร.บ้านละออง และ ร.ร.ชนม์พัฒนา) เพื่อตรวจติดตามการจัดการสอนของโรงเรียนในการใช้ ดาวเทียมทีวี (DLTV)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้ชื่นชมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน ฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ตามนโยบายเร่งด่วน) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 (14/11/2014)
 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนองและคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง ต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน รมต.ศธ. คณะกรรมการติดตามสำนักติดตามและประเมินผลฯของ สพฐ. ประกอบด้วย น.ส.สุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์  นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ และน.ส.อรอุมา ศิริสุวรรณ์ : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอกระบุรี (13/11/2014)
 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอกระบุรี (บ้านบางกุ้ง,บ้านดอนกลาง,บ้านบกกราย) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เพื่อศึกษาบริบทในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กโดยเน้นให้ครูใช้สื่อ DLTV ฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถรรมนักเรียน ของ สพป.ระนอง ครั้งที่ 64 (11/10/2014)
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันทักษะทางวิชาการในการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคใต้ ณ สนามโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 โรงเรียนอนุบาลระนอง และโรงเรียนชาติเฉลิม ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย. 2557 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 ผอ.สพป.ระนองนำคณะข้าราชการเข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองคนใหม่ (11/5/2014)
 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะข้าราชการในสังกัดเข้าคารวะและแสดงความยินดีกับ นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 57 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  เวลา 14.30 น. : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
.

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน/บ้านพักครู ครั้งที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

  ประกาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน

  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


   
ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555 เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุด

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  เปรียบเทียบ
     กับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ

 

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
 เจ้าของผลงานโดย นายสุริยศักดิ์ ไชยกูล (26/9/2014)
  การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหินวัว  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางวาสนา เพชรสุข (26/9/2014)
  การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา 2556  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ (26/9/2014)
  รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนอนุบาลระนอง  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางบุศรินทร์ ทับแบน (25/11/2013)
  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
หนังสือราชการจาก สพฐ.
ข่าวการศึกษา

ภาพกิจกรรม
   ผอ.สพป.ระนอง
นายปรีชา  บัวกิ่ง
 

   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   มุมวิชาการ