Log in

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  Executive session
  News & Anouncement
  องค์คณะบุคคล
   vision
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  Notice of the meeting
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  Notification requirements
  Download
  Register.
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


viewbranch
Home  Home  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
Content   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการบริหารการศึกษาตามกลยุทธ์ ของ สพป.ระนอง ประจำปีงบประมาณ 2555  เพื่อจัดทำรายงานสู่สาธารณชน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 โดยมีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ ฯ : ภาพข่าว พนิตนัีนท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 26/11/2555 21:07:46  IP : 118.173.111.228
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556  ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง มีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมทุกแห่ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 และมีการมอบเกียรติบัตร : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 25/11/2555 21:18:39  IP : 118.173.105.84
  เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2555 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนองและคณะ เข้าคารวะ ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ  ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง เวลา 13.20 น. : ภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/11/2555 20:51:07  IP : 118.173.111.1
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง กรรมการและเลขานุการ ใน อ.ก.ค.ศ. สพป.ระนอง ดำเนินการจัดการเลือกตั่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู สายประถมศึกษา ตำแหน่งที่ว่าง  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555   ณ สพป.ระนอง ผลการเลือกตั้งฯ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ เบอร์ 1  นายเฉลิมชัย สิทธิพร  ครูโรงเรียนบ้านสองแพรก :  พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/11/2555 20:47:55  IP : 118.173.111.1
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำบุคลากร สพป.ระนอง รายงานการตรวจฯติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในการตรวจราชการ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 17/11/2555 22:48:34  IP : 1.0.207.200
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประชุม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และผู้รับผิดชอบงานนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2556  ในวันที่ 15 พ.ย. 55 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/11/2555 15:46:49  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหาร ในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมแสดงความดี ท่านกมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลาธิการ กพฐ. ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ข่าว ภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 13/11/2555 11:29:02  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ ผอ.สพม.ทั่วประเทศ ครั้งที่่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งนำคณะเข้ารับรางวัลชมเชยการส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2555 :ข่าว ภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 13/11/2555 15:20:52  IP : 202.143.158.216
  นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระนอง รับการติดตามและประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ จาก สพฐ.ผู้รับผิดชอบการประเมินฯ 3 ท่าน คือ นายชูชาติ ทรัพย์มาก  ประธานกรรมการ นางปลิดา วิชิตกมลชัย กรรมการ และนางสุนีย์ สิทธิธนะ กรรมการและเลขานุการ ณ สพป.ระนอง และโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2555 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/6/2555 10:57:44  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ระยะที่ 2 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 1,080 เครื่อง สังกัด จำนวน 235 เครื่อง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค     More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/2/2555 15:38:41  IP : 202.143.158.216
  ร.ท.เวียน แสงดี ประธานอนุกรรมการ ฯ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง ในการประชุมฯ ครั้งนี้ นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ แจ้งว่า มีเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ และต้องพิจารณาหลายเรื่อง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/2/2555 12:11:46  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและศึกษานิเทศก์ เรื่อง การเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/1/2555 12:02:09  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ขอแสดงความยินดี กับรางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลเสริมสร้าง คนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2555  ที่ นายปรารมณ์ นาคบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง  ในนามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดระนองผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 30/10/2555 15:15:26  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง จัดประชุมบุคลาากรในสังกัด สพป.ระนอง เพื่อวางแผนเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาา ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง  ภาพข่าว : พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 30/10/2555 14:23:35  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ดร.ชยพล บัวดิษ รอง ผอ.สพป.ระนอง นางสาวนัยนา ตันติวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มฯ และบุคคลากรทุกคน รวมจำนวน 13 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินฯ ตามตัวชี้วัดที่กลุ่มบริหารงานบุคคลรับผิดชอบ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/10/2555 16:07:57  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. นำเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.ชาญณรงค์ คงอินทร์ นักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ที่ได้รับอุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิต เป็นจำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กับครอบครัว : ข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/10/2555 11:14:23  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะข้าราชการ ครู นักเรียนในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม  และวางพวงมาลา  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางจังหวัดระนองเก่า) : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค สพป.ระนอง  More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 23/10/2555 12:04:07  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง (ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง) ดำเนินการจัดสร้างค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ในพื้นที่กว่า 50 ไร่ ณ สพป.ระนอง ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายการจัดการศึกษาทั้ง 9 เครือข่ายในสังกัด โดยรับผิดชอบในการสร้างอาคารที่พัก จำนวน 7 หลัง จากวัสดุที่รื้อถอนอาคารเรียน บ้านพักครู  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/10/2555 13:35:03  IP : 202.143.158.216
 
 More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/10/2555 22:24:50  IP : 118.173.103.194
 
 More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/10/2555 22:41:54  IP : 118.173.103.194
All 274 Paragraph Page   [ << <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>  ... ]  
Visitors 43018