Login
  ข้อมูลหน่วยงาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ค่านิยมร่วม
   ผังการจัดโครงสร้างองค์กร
  แผนยุทธศาสตร์
  กลยุทธ และเป้าประสงค์
  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  ผลงานประจำปี
  Download เอกสารแนะนำหน่วย
  แผนที่แสดงที่ตั้งหน่วยงานและพิกัด
  รายชื่อหมายเลขโทรศัพท์ต่าง ๆ
   รายชื่อและ E mail Address
หน้าแรก  เกี่ยวกับ สพป.ระนอง    ข้อมูลหน่วยงาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ   

       ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้นั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพป.ระนอง ได้ร่วมกันระดมความคิดและวิเคราะห์ภาระหน้าที่ตามกฎหมาย ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเป้าหมายของการปฏฺิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร


 


 
      
ผู้เข้าเยี่ยมชม 10112