บุคลากร
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  ปฏิทินการตรวจสอบ
  ข้อมูลองค์ความรู้
  ดาวน์โหลดเอกสาร
   ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
   วินัยทางงบประมาณและการคลัง
   หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ สพฐ.
   คู่มือ
   แนวทางการดำเนินงาน
   พระราชกฤษฎีกา
   ระเบียบ
   หนังสือแจ้งเวียน
   แบบฟอร์มต่าง ๆ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111

 
แบบสำรวจ
สถิติเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


 ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม (19/11/2014)
 ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2557 คณะติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ สพป.ระนอง ได้ออกติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง และให้ความช่วยเหลือ แนะนำ แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   อ่านต่อ
 โครงการอบรมปฏิบัติการสร้างและใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ (19/7/2014)
  ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2557  สพป.ระนอง ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างและใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ ให้แก่บุคลากรในกลุ่มต่าง ๆ ของ สพป.ระนอง จำนวน 23 คน  อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานฯ (22/6/2014)
  ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2667 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่าย 10 ณ ตาลคู่ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช   อ่านต่อ
 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (17/4/2014)
  หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยร่วมพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรจาก นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ณ บริเวณหน้าหอพระ สพป.ระนอง  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์
   ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ชื่อผลงาน การพัฒนาแผนการตรวจสอบเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงงานของหน่วยรับตรวจ 
 
   แบบสอบถามออนไลน์
 แบบประเมินโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างและใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมเท่านั้นเป็นผู้กรอก   ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
สพฐ.