บุคลากร
  ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  ปฏิทินการตรวจสอบ
  ข้อมูลองค์ความรู้
  ดาวน์โหลดเอกสาร
   ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
   แนวทางการควบคุมภายในและแบบฟอร์ม
   วินัยทางงบประมาณและการคลัง
   มาตรการประหยัด สพฐ.
   การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid)
   การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
   ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
   ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน
   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
โครงการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ


 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111

 
แบบสำรวจ
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


....
 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (17/4/2014)  
  หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยร่วมพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรจาก นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ณ บริเวณหน้าหอพระ สพป.ระนอง  อ่านต่อ
 ร่วมพิธี วันที่ 5 ธันวาคม 2556 (14/12/2013)
  วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ระนอง  ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  อ่านต่อ
 ร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) (24/9/2013)
  วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรตามโครงการสัมมนาและรับประกาศนียบัตรของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรฯ  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
ข้อมูลน่ารู้
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (1)
คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (2)
ปรับเพิ่มค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์   สถิติเว็บไซต์