บุคลากร
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  ปฏิทินการตรวจสอบ
  ข้อมูลองค์ความรู้
  ดาวน์โหลดเอกสาร
   ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
   แนวทางการควบคุมภายในและแบบฟอร์ม
   วินัยทางงบประมาณและการคลัง
   มาตรการประหยัด สพฐ.
   การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid)
   การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
   ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
   ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
   ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน
   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111

 
แบบสำรวจ
แบบสอบถามออนไลน์
ขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการสร้างและใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ของ สพป.ระนอง ร่วมกันประเมินโครงการฯ โดยกรอก แบบประเมินโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างและใช้งานแบบสอบถามออนไลน์  ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 25557ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


 โครงการอบรมปฏิบัติการสร้างและใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ (19/7/2014)
  ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2557  สพป.ระนอง ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างและใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ ให้แก่บุคลากรในกลุ่มต่าง ๆ ของ สพป.ระนอง จำนวน 23 คน  อ่านต่อ
 ประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานฯ (22/6/2014)
  ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2667 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่าย 10 ณ ตาลคู่ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช   อ่านต่อ
 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (17/4/2014)
  หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยร่วมพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรจาก นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ณ บริเวณหน้าหอพระ สพป.ระนอง  อ่านต่อ
 ร่วมพิธี วันที่ 5 ธันวาคม 2556 (14/12/2013)
  วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ระนอง  ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
ข้อมูลน่ารู้
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (1)
คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (2)
ปรับเพิ่มค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์
   ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ชื่อผลงาน การพัฒนาแผนการตรวจสอบเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงงานของหน่วยรับตรวจ 
 
   ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
สพฐ.   สถิติเว็บไซต์