บุคลากร
  ภารกิจ 5 กลุ่มงาน
   กลุ่มงานนโยบายและแผน
   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ
   กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
   กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลฯ
   กลุ่มงานเลขานุการฯ
  Download เอกสารต่างๆ
   รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2556
   แบบฟอร์มการจัดทำประมาณการ
   แนวทางการขอจัดตั้งงบปี 2557
   ราคาวัสดุก่อสร้างปีงบ 2557
  การติดต่อ
   E-mail
   โทรศัพท์ / โทรสาร
ปฏิทิน
สถิติเว็บไซต์
Login
กลุ่มงาน  กลุ่มนโยบายและแผน     Download เอกสารต่างๆ  ราคาวัสดุก่อสร้างปีงบ 2557  
 
  ราคาวัสดุก่อสร้างปีงบ 2557   
ราคาวัสดุก่อสร้างปีงบ 2557 ของ สพฐ.  เพื่อให้โรงเรียนใช้ในการจัดทำประมาณราคาปรับปรุง ซ่อมแซม  และสร้างใหม่ สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 13633