Login
  บุคลากร
  แบบฟอร์มต่างๆในการปฏิบัติงาน
   กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
   กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
   กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
   กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
  ข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge map)
   กลุ่มงานวินัยและนิติการ
   กลุ่มงานบำเหน็จและทะเบียนประวัติ
   พัฒนาบุคลากร
  Download เอกสาร/ระเบียบ/กฎหมาย
   ระเบียบ/กฎหมาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ


 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111

 
สถิติเว็บไซต์
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล  แบบฟอร์มต่างๆในการปฏิบัติงาน  
 
  แบบฟอร์มต่างๆในการปฏิบัติงาน   
หัวข้อย่อย   
 
  แบบรายงานข้อมูล 10 มิ.ย.56
   แบบรายงานข้อมูล 10 มิ.ย.57
   การประเมินให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
           - แบบ ก.ค.ศ.3-2 (1)
           - กรอบการประเมินด้านที่ 3 (2)
           - แบบบันทึกประเมิน (3)
  ข้าราชการครู
  แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  แบบฟอร์มขอลาออก
ตัวอย่างคำสั่งลาออก (ครูผู้ช่วย)
  แนบท้ายคำสั่งลาออก
   
  ลูกจ้างชั่วคราว
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
  แบบสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
  แบบสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  แบบสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน
ตัวอย่างคำสั่งจ้าง
ตัวอย่างคำสั่งลาออก
แบบขอลาออก (ลูกจ้าง)
   
   พนักงานราชการ
   ตัวอย่างคำสั่งจ้าง
   แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
แบบขอทำบัตรข้าราชการ
แบบคำขอใช้วุฒิ/เพิ่มวุฒิ
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองข้าราชการ (สำหรับ ผอ.ร.ร.)
แบบฟอร์มการลา
แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
แบบประเมินลูกจ้างประจำ
แบบประเมินครูผู้สอน
   
   
   
 

จำนวนทั้งหมด 4 หัวข้อย่อย หน้าี่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7656