บุคลากร
  ภารกิจของกลุ่มงาน
   กลุ่มงานนิเทศ
   กลุ่มงานเลขาฯ
   กลุุ่มงานประกันฯ
   กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
   กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
   กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ
  ดาวน์โหลด...การจัดการความรู้(KM)
   การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  ดาวน์โหลด Powerpoint
  เรียนรู้สู่อาเซียน
  การนิเทศเต็มพิกัด
   สรุปการนิเทศเต็มพิกัด ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 2
  โรงเรียนขนาดเล็ก
  อ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย
  แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา
ลิ้งที่น่าสนใจ
 
  
แบบสำรวจความพึงพอใจ
สุขสันต์วันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนนี้
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 ....
 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ระนอง ประชุมรายงานผลการนิเทศ ติดตาม การอ่านฯ ครั้งที่ 1 (25/12/2013)
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ระนองทุกท่าน และคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน ร่วมประชุมรายงานผลการนิเทศติดตามด้านการอ่านฯ ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556  เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง    โดยผอ.สพป.ระนองได้ให้นโยบายในการออก นิเทศ ติดตาม ด้านการอ่านฯ ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมกราคม 2557  และครั้งที่ 3 กลางเดือนมีนาคม 2557เป็นต้นไป    อ่านต่อ
 นิเทศติดตามการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 2 ธันวาคม 2556 (12/6/2013)
 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการนิเทศติตตามการอ่านฯ ชุดที่ 4 ของ สพป.ระนอง ประกอบด้วย ท่านรองฯ สนิท  ณ ระนอง   ศน.ทวี  ลาภวงศ์ประเสริฐ  และ ศน.ศุภศิริ  ชัยวัชรินทร์  ได้เข้าไปนิเทศติดตาม การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะช้าง พบว่า โรงเรียนมีการ สนองรับนโยบายด้านการอ่านอย่างจริงจัง และทุ่มเทสุดกำลังในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตลอดจน อ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้  โดยจัดกิจกรรมรองรับในการพัฒนานักเรียน อย่างหลากหลาย  อ่านต่อ
 การนิเทศ ติดตาม การอ่าน ฯ ของคณะกรรมการชุดที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2556 (12/3/2013)
 คณะกรรมการนิเทศติดตามการอ่านฯ ชุดที่ 4 ประกอบด้วย รองฯสนิท ณ ระนอง   ศน.ทวี ลาภวงศ์ประเสริฐ และ ศน.ศุภศิริ  ชัยวัชรินทร์  ได้เข้าไปนิเทศติดตามการอ่านฯ ณ โรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม  โรงเรียนบ้านทรายแดง โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านหินดาด โรงเรียนบ้านหินช้าง โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ และโรงเรียนบ้านบางนอน   พบว่า...โรงเรียนทุกโรงมีความตระหนัก และมีความพยายามในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนอย่างหลากหลาย  อ่านต่อ
 การอบรมครูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (30/11/2013)
 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดอบรมสัมนาครูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง...รองสิรินทร  วงศ์ตระกูลเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมีท่านวิทยากรรับเชิญจาก โรงเรียนอนุบาลชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 คือ นางลัดดาวัลย์ บัวกิ่ง มาเป็ผู้ให้ความรู้ และทักษะในการสอนภาษาไทย และวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ โดยมีผู้เข้าอบรมสัมนาได้แก่  อ่านต่อ
 การนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (29/11/2013)
 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการนิเทศเต็มพิกัด ชุดที่ 2 ประกอบด้วย ดร.ชยพล  บัวดิษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และ นางสุนี  จั่นสกุล ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการนิเทศ ณ โรงเรียนบ้านสำนัก และโรงเรียนบ้านขจัดภัย โดยการประชุมครู เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการนำหลักสูตรไปปฏิบัติ  การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียน แนวการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
๑ ภาพ ร้อยความหมาย
    การนิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี  ภาคเรียนที่ 2/2556

                              
นิเทศสร้างสรรค์ สรรสร้างการศึกษา
           ภาพกิจกรรมการนิเทศเต็มพิกัด  ภาคเรียนที่1/2556  
เอกสารเสริมทักษะการคิด
 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว 
       แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1  
            ชุดที่ 1    ชุดที่ 2   ชุดที่ 3   ชุดที่ 4    ชุดที่ 5   ชุดที่ 6    เฉลย
       แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.2  
           ชุดที่ 1    ชุดที่ 2   ชุดที่ 3   ชุดที่ 4    ชุดที่ 5   ชุดที่ 6    ชุดที่ 7   เฉลย
มุมนี้...ที่อยากให้รู้
การประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ


นายจรัญ  อินทนาศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
   เอกสารเผยแพร่


ป.6 ม.3 
ภาษาไทย ภาษาไทย
สังคมศึกษา สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาฯ สุขศึกษาฯ
ศิลปะ ศิลปะ
การงานอาชีพฯ การงานอาชีพฯ


 
   สถิติเว็บไซต์