Login
  บุคลากร
  แบบฟอร์มต่างๆในการปฏิบัติงาน
   กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
   กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
   กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
   กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
  ข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge map)
   กลุ่มงานวินัยและนิติการ
   กลุ่มงานบำเหน็จและทะเบียนประวัติ
   พัฒนาบุคลากร
  Download เอกสาร/ระเบียบ/กฎหมาย
   ระเบียบ/กฎหมาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ


 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111

 
สถิติเว็บไซต์
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล    แบบฟอร์มต่างๆในการปฏิบัติงาน  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
 
  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
  ข้าราชการครู
  แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  แบบฟอร์มขอลาออก
ตัวอย่างคำสั่งลาออก (ครูผู้ช่วย)
  แนบท้ายคำสั่งลาออก
   
  ลูกจ้างชั่วคราว
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
  แบบสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
  แบบสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  แบบสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน
ตัวอย่างคำสั่งจ้าง
ตัวอย่างคำสั่งลาออก
แบบขอลาออก (ลูกจ้าง)
   
   พนักงานราชการ
   ตัวอย่างคำสั่งจ้าง
   แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1914